இயற்கை முறைக் கல்வி

Wednesday, September 9, 2009

Goddess!

Poked, beaten,

Bruised.

Slashed, stabbed,

Bleeding.

Bewildered, wounded,

Unconscious.

Still, quiet,

Waking up.

Loving, holding,

Healing.

Goddess!